Name

Sex

Email(@yg.hx)

Tel.

Room

Title

Administration

Wang Zhaoqi

F

wangzhaoqi

503

503

Executive Secretary

Zhang Yao

zhangyao

18811307796

501

Academic Secretary

Full professors

Chen Ding

M

chending

18811050330

504

 

Chen Zhijin

M

chenzj

5324

1517

 

Dong Tao

M

DT

5316

1508

 

Han Wenbiao

M

wbhan

5264

1009

 

 Dong Lai

M  

dong@astro.cornell.edu 

 

1618

Visiting Professor 

Associate and assistant professors

Haoyan

M

HY

5331

1606

 

Wang Chong

M

chenliang 

5323

1504

 

Li Kun

M

fujian 

5113

1501

 

Zhaoming Gan

M

zmgan

5330

1606

 

Gao Yutin

F

muduri

5323

1607

 

 Fangting Yuan

yuanft

5360

1501

 

Hui Zhang

M

hzhang 

5305

1412

 

Youcai Zhang

M

yczhang

5356

1709

 

Jing Zhong

M

jzhong 

5113

1501

 

Lin Lin

F

linlin

5358

1607

 

Yi Lu

F

luyi 

5345

1704

 

MaoChun Wu

F

mcwu

5344

1702

 

Ting Xiao

xiaoting 

5359

1705

 

Yu Yu

F

yuyu 

5338

1704

 

PostDoc

Sarah Bird

sarahbird 

5329

1602

 

Jianeng Zhou

zjn 

5335

1610

 

Yoon Dooson

yoon 

5593

1617

 

Zhenzhen Li

M

lizhenzhen

5339

1614

 

State Key Laboratory, Space and Ground Integrated Information Technology. Space Star. Co., Ltd. All Rights Reserved
55 Zique Road, Beijing 100095, China Email:shao@sgiit.cn